Facebook Twitter
 
 
Loading
 
.
 
 
 
 
About ITA
Team
Department
education
 
 
 
งานประกันคุณภาพ
speedtest.or.th
     
 

ประวัติความเป็นมาของสถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา


      สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา ตั้งอยู่ตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ห่างจากตัวเมืองเพียง 3 กิโลเมตร สถาบันอยู่ในทำเลที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีอากาศ บริสุทธิ์แจ่มใส
เหมาะสำหรับเป็นที่ตั้งของสถาบันการศึกษา
      สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มีจุดมุ่งหมายสำคัญคือ การผลิตบัณฑิตที่มีความรู้
ความสามารถในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการบริหารจัดการและศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ในการพัฒนาตนเอง พัฒนาสังคมและพัฒนาประเทศ
      การใช้ชื่อ"อโยธยา"(ประวัติกรุงอโยธยาศรีรามเทพนคร)
ซึ่งเป็นราชธานีเดิมก่อนจะมีกรุงศรีอยุธยาราชธานีตามประวัติศาสตร์ชาติไทยเพื่อเป็นการระลึกถึงบรรพชนและความ
ยิ่งใหญ่ของดินแดนเก่าแก่ให้ประจักษ์แกสังคมโลกสืบไปชั่วกาลนาน
      สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา เปิดดำเนินการสอนภาคเรียนแรกในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2550

ปรัชญา (Philosophy)
บูรณาการงานวิจัย ก้าวไกลเทคโนโลยี

วิสัยทัศน์ (Vision) 
ผลิตบัณฑิตที่สามารถบูรณาการความรู้ตรงกับความต้องการของตลาดและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง

ภารกิจ (Mission)
1.สร้างบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการวิจัยและพัฒนา 
2.สร้างบัณฑิตให้มีจิตวิญญาณในการประกอบอาชีพและรับใช้สังคม
3.พัฒนาหลักสูตรเชิงประยุกต์งานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ควบคู่กับการบริหารจัดการ
4.พัฒนางานวิจัย ผลิตภัณฑ์ และงานบริการสู่เชิงพาณิชย์และสังคม
5.ให้บริการวิชาการแก่สังคมและการใช้ประโยชน์จากเอกลักษณ์ทางด้าน วัฒนธรรมประเพณีของประเทศ
 

จุดเด่นของสถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา
1. บัณฑิตของสถาบันฯ สามารถเป็นผู้ประกอบการหรือ เป็นผู้บริหารขององค์กร เน้นการมีความรู้ความสามารถ ในการเป็นผู้นำที่มีความคิดสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่องในการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีของตนเองและที่อื่นๆ เพื่อที่สามารถพัฒนา ผลิตภัณฑ์/บริการ และกระบวนการโดย ผสมผสาน กับความรู้ด้าน กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ และหลักการจัดการสมัยใหม่รวมไปถึง คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณใน การเป็นผู้ประกอบการที่ดีที่คิดคำนึงถึงการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้ดียิ่งขึ้น

2. ระหว่างการศึกษาในสถาบันฯ นักศึกษาทุกคนจะต้องเริ่มสร้างเครือข่าย ฝึกงาน สร้างเสริมประสบการณ์ เพื่อเตรียมเป็นผู้ประกอบการ ที่มีคุณภาพในอนาคต โดยสถาบันฯ สร้างความร่วมมือกับผู้ประกอบการปัจจุบัน จากภายนอกเพื่อเข้ามาเป็นพี่เลี้ยงเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วสามารถเป็นผู้ประกอบการหรือผู้บริหารองค์กรได้ทันที

3. อาจารย์ของสถาบันฯ ต้องมีการจัดการสร้างองค์ความรู้ ใหม่ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่สามารถนำออกไปใช้เชิงพาณิชย์ได้ โดยมุ่งเน้นการคิดค้นนวัตกรรมทางธุรกิจ อย่างต่อเนื่อง ผ่านกระบวนการทำวิจัยและปฏิบัติงานจริง กับเครือข่ายพันธมิตรสถาบันและ อุตสาหกรรมต่างๆ
4.บุคคลากรเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯจะต้องมีการประสานงานและเตรียมความพร้อมทุกเรื่องทั้งกับองค์กร
ภายในและองค์กรภายนอกเพื่อช่วยเร่งการสร้างเครือข่ายพันธมิตรให้กับสถาบันฯพร้อมทั้งมีความสามารถ
ใช้เทคโนโลยีสื่อผสม ศิลปะในการออกแบบเพื่อสร้างสรรค์ คุณค่าทรัพยากรต่างๆของสถาบันฯและพันธมิตร


   
 
 
หน่วยงาน : สำนักอธิการบดี | สำนักวิชาการและทะเบียนวัดผล | สำนักวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ | สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและห้องสมุด | สำนักกิจการนักศึกษา | สำนักการเงินและบัญชี
 
 Copyright © 2011 Institute of Technology Ayothaya. All rights reserved.
 
Website Apps