Facebook Twitter
 
 
Loading
 
.
 
 
 
 
About ITA
Team
Department
education
 
 
 
งานประกันคุณภาพ
speedtest.or.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

พิธีบวงสรวงพระพรหม 17-2-57 2556 อโยธยาสุขสันต์วันสงกรานต์ 2557


 

 

 

 

.
.
.
.
.
.
.
.
. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ บริการวิชาการ เป็นกรรมการตัดสินการแสดง งาน SDU
. ระบำอาเซียน ในรายวิชานาฏศิลป์ตะวันออก สาขาวิชานาฏศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์
. อาจารย์อภิโชติ เกตุแก้ว สอนรายวิชาการแต่งหน้าเพื่อการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์
. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมมาภิบาล “บัณฑิตไทยไม่โกง” เรื่องเยาวชนไทย หัวใจซื่อตรง
. คณะบริหารได้เข้าร่วมในการฟังเสวนา จำนำข้าวอย่างไรสังคมไทยได้ประโยชน์
. พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ
. ประชุมหลักสูตรผู้ประกอบการ
. สถาบันทำความร่วมมือวิชาการกับประเทศอิหร่าน
. โครงการพัฒนานิสิต นาฎศิลป์
. โครงการพัฒนานิสิต การแสดง
. บ่วงบุญฉบับ ITA
   
.
. ประกาศรายชื่อผู้ที่สำเร็จการศึกษาและมีสิทธิ์เข้ารับพิธีประสาทปริญญาระดับปริญญาโท.
. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับพิธีปรสาทปริญญาบัตร ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2555
. นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยาที่จบการศีกษาในปี 2556 รวมถึงนักศึกษาที่จบในรุ่นก่อนๆแต่ยังไม่ได้เข้ารับประสาทปริญญาบัตร ที่มีความประสงเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556 แต่ยังไม่ได้ทำการสั่งจองชุดครุย โดยเฉพาะนักศีกษาที่จบจาก สถาบันหลักศูนย์บริการการศีกษา จังหวัดปราจีนบุรีและนครนนายก ให้ดำเนินการติดต่อ อ.อรพรรณ วงษ์กฤษณ์ หรือสำนักพัฒนากิจการ สถาบัน โดยด่วน ภายในวันจันทร์ที่ 21 ตุลาคมนี้เท่านั้น โทรศัพท์ 081-8256662
. กำหนดการสั่งจองชุดครุยพิธีประสาทปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา2555
นักศึกษาที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมพิธีฯสามารถสั่งจองชุดครุยได้ที่
สำนักงานพัฒนากิจการสถาบันสถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา
035-713556-9ต่อ38ระหว่างวันที่1-3ตุลาคม2556 เวลา 9.00-15.00น.
. เปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. - ช.พ.ส. กรณีพิเศษ
. เชิญชมการแข่งขันตามวันเวลาการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล
"จุฬา - อุมดมศึกษา" ครั้งที่2 ปีการศึกษา 2556
  - ตารางการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล จุฬาฯ-อุดมศึกษาครั้งที่ 2
  - สายการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล จุฬาฯ-อุดมศึกษา ครั้งที่ 2 ประเภททีม ชาย
   
. การศึกษาประชาคมอาเซี่ยน
ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานอธิการบด
.
.
 
 
   
.
.
 
 
. รับสมัคร เจ้าหน้าที่ Call Center [ รายละเอียด ]
. รับสมัคร เจ้าหน้าที่เว็บไซต์ [ รายละเอียด ]
. รับสมัคร อาจารย์ประจำหลักสูตร คณะบริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 จำนวน 3 อัตรา สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี / โท
ในสาขาที่เกี่ยวข้อง ผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่คณะบริหารธุรกิจ
ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
. รับสมัคร เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ [ รายละเอียด ]
. รับสมัคร เจ้าหน้าที่วิชาการ [ รายละเอียด ]
.
รับสมัคร อาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ [ รายละเอียด ]
.
รับสมัคร บรรณารักษ์ [ รายละเอียด ]
   
  ดาวน์โหลดใบสมัครงานกดที่นี่ < <
 
   
   
 
 
 
หน่วยงาน : สำนักอธิการบดี | สำนักวิชาการและทะเบียนวัดผล | สำนักวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ | สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและห้องสมุด | สำนักกิจการนักศึกษา | สำนักการเงินและบัญชี
 
 Copyright © 2011 Institute of Technology Ayothaya. All rights reserved.
 
Website Apps

รายชิ่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ในระบบกลาง (Admission) ประจำปีการศึกษา 2557
คณะสาธารณสุขศาสตร์   สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา

รหัส

ลำดับที่ในกลุ่มรหัสวิชา

เลขที่สมัคร

เลขประจำตัวประชาชน

ชื่อ – นามสกุล

3922

0001

7015422

1940100175759

นางสาวอามีนา นิสนิ

3922

0002

7095767

1959900463463

นางสาวสูฮัยดา ดือลง

3922

0003

7130847

1709901012959

นางสาวสุณิชาภรณ์ รักธรรม

หมายเหตุ   ให้นักศึกษามาสอบสัมภาษณ์ / รายงานตัว ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา ตั้งแต่วันนี้ – 9 กรกฎาคม 2557

Click to download